Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63). 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu:

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich lub osoba upoważniona przyjmuje interesantów w poniedziałki  w godzinach od 13.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu (telefonicznie pod nr 47 863  22 02 lub osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3, albo korespondencyjnie na tenże adres).  W Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich i jednostkach podległych z upoważnienienia i w imieniu Komendanta interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez wyznaczone osoby - od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30 - 15.30.

W Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków upoważniono Naczelnika i Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz Naczelnika i Zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego oraz Ekspert ds. Skarg i Wniosków.

W Komisariacie Policji w Zawadzkiem do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków upoważniono Komendanta Komisariatu i zastepcę Komendanta Komisariatu.

W Posterunku Policji w Leśnicy do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków upoważniono Kierownika Posterunku Policji.

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 kpa skargi i wnioski załatwiane są:

- bez zbędnej zwłoki (dotyczy skarg i wniosków, które nie wymagają zbierania dowodów, wyjaśnień lub informacji);

- nie później niż w ciągu miesiąca (dla skarg i wniosków wymagających uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt).

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:


Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/ 

Metryczka

Data publikacji 08.02.2010
Data modyfikacji 14.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kutynia
Osoba udostępniająca informację:
Anna Kutynia Jednoosobowe stanowisko d/s prasowo-informacyjnych KPP Strzelce Opolskie
Osoba modyfikująca informację:
Anna Kutynia
do góry