Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 

Status prawny KPP w Strzelcach Opolskich

 

 

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie tej formacji.

I. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.), na podstawie  której organami administracji rządowej na obszarze województwa opolskiego, właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są:

1. Wojewoda Opolski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Opolu działający w imieniu własnym w sprawach:
    - wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
    - wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2. Komendant Powiatowy (miejski) Policji,
3. Komendant Komisariatu Policji.

II. Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa.
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich realizuje zadania określone w ustawach.
Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich określają:

-  Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
-  Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich z 11 sierpnia 2015 roku.

III. Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.
Komendant Wojewódzki Policji na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji, Komendant Wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

* w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - Komendant Wojewódzki Policji,
* w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.

 

Metryczka

Data publikacji 17.12.2008
Data modyfikacji 30.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Porada
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Porada Jednoosobowe stanowisko d/s prasowo-informacyjnych KPP Strzelce Opolskie
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Porada
do góry